अनुसूची–३ भिरालो जमिनको वर्गीकरण

अनुसूची–३ भिरालो जमिनको वर्गीकरण

अनुसूची–३
भिरालो जमिनको वर्गीकरण
(१.७.१६.३ संग सम्बन्धित)

सि.नं.       भिरालो जमिनको वर्गीकरण      जमिनको उपयोग           कैफियत
१         ३० वा सोभन्दा कम भिरालो जमिन     कृषि विकास, वस्ती विकास तथा आर्थिक                                                                                     क्रियाकलापका कार्यहरु गर्न सकिने ।
२            ३० र ४५ बिचको मध्यम भिरालो जमिन कृषि तथा पशु पालन प्रयोजनको लागि मात्र उपयुक्त
हुने ।
३             ४५ भन्दा बढी अति भिरालो        जमिन वन क्षेत्रको लागि उपयुक्त ।
४            सिवालिक क्षेत्र (चुरे क्षेत्र)     वस्ती विकास तथा आर्थिक क्रियाकलापका कार्यहरु
नियन्त्रण गर्ने ।