अनुसूची–४ बाढी तथा डुवान क्षेत्रको वर्गीकरण

अनुसूची–४ बाढी तथा डुवान क्षेत्रको वर्गीकरण

अनुसूची–४
बाढी तथा डुवान क्षेत्रको वर्गीकरण
(१.७.१६.४ संग सम्बन्धित)

सि. नं.बढी तथा डुवान क्षेत्रको वर्गीकरण       पुनराबृति काल             क्षेत्रको नामाकरण कैफियत
                                                          (Return period year)
१          बगर क्षेत्र                                २ वर्ष                                   Z0         किनारा भरीको
पानी (Bank full discharge)
२          अति जोखिमपूर्ण क्षेत्र             २–५   वर्ष                      Z1
३         जोखिमपूर्ण क्षेत्र                     ५–२५ वर्ष                     Z2
४      सामान्य जोखिमपूर्ण क्षेत्र         २५–१०० वर्ष                   Z3
५      जोखिम रहित क्षेत्र                १०० वर्ष भन्दा माथि        Z4        आधार बाढी (Bank full discharge)