अनुसूची–५ बाढी तथा डुवान क्षेत्रको जमिनको उपयोग

अनुसूची–५ बाढी तथा डुवान क्षेत्रको जमिनको उपयोग

अनुसूची–५
बाढी तथा डुवान क्षेत्रको जमिनको उपयोग
(१.७.१६.४ संग सम्बन्धित)

 

सि नं.    क्षेत्रको नामाकरण      जमिनको उपयोग            कैफियत
१               Z0                       बगर क्षेत्र                  नदी वहावका लागी सुरक्षित क्षेत्र ।
२          Z1                 कृषि, वन, सवारी साधन पार्किङ्ग, मनोरंजन क्षेत्र (Recreational park)आदि ।

निजि तथा बस्ती विकास  निर्माण निषेधित क्षेत्र
३        Z2             Z1 का सबै क्रियाकलाप र उच्च plinth मा आवास क्षेत्र बनाउन पाउने ।

२५ वर्षमा हुने       पुनरावृत्ति कालको बाढी (25year return period flood) ++५० से. मि.
४      Z3       Z1 र A2 का सबै क्रियाकलापको साथै वस्ति विकास, सार्वजनिक भवन, स्कुल, अस्पताल,                              आपतकालीन केन्द्र आदि ।

स्कूल, अस्पताल, र आपतकालीन केन्द्र आदि ५० वर्षमा हुने पुनरावृत्ति
कालको बाढी (50 year return period flood) + ५० से.मि.

५ Z4      यथा योग्य उपयोग गर्न सकिने रणनैतिक संरचनाहरु जस्तैः प्रकोपमा प्रयोग हुने आवास (Shelter), ऊर्जा, ठूला उद्योग आदि ।

नोट ः
क) बाढी सिमांकन निर्धारण गर्न नसकिने क्षेत्रमा नदीको किनारबाट न्युनतम १० मि. छोडनु पर्नेछ ।
ख) तटबन्ध निर्माण भएका क्षेत्रमा पनि सिमांकनलाई निषेधित गरिने छैन ।