२. उद्देश्य

२. उद्देश्य

२.१ वजारमुखी र प्रतिस्पर्धात्मक कृषि उत्पादन गर्न सघाउ पुर्याउन ।
२.२ कृषिजन्य उद्योगको विकास गरी आन्तरिक वजार तथा निर्यात प्रबद्र्धनमा योगदान पुर्याउने ।
२.३ कृषिको व्यावसायिकरण गरी गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्याउने ।