द्रष्टब्यः

द्रष्टब्यः

(क) कृषि शब्दले बाली, वागवानी, पशुपन्छी, माछा आदि कृषिका सबै उप–क्षेत्रसंग सम्बद्ध उत्पादन, उद्योग एवं व्यवसायहरु समेत जनाउँछ ।
(ख) कृषि व्यवसाय भन्नाले वाली, वागवानी, पशुपन्छी, माछा आदि कृषिका साथै उप–क्षेत्रसंग सम्बद्ध व्यावसायिक उत्पादन, वेचविखन र प्रशोधन सम्वन्धी कार्यहरुलाई जनाउँछ ।
(ग) Growth Center भन्नाले उपलब्ध हावापानी, माटो, भू–वनोट तथा वजार सम्भाव्यताका आधारमा कुनै खास बाली/वस्तुको व्यावसायिक रुपमा विकास गर्न निर्धारित बृहत क्षेत्र ।
(घ) Special Economic Zone भन्नाले आर्थिक सम्भावनाका आधारमा निश्चित उत्पादन÷प्रशोधन, प्याकेजिङ्ग तथा निर्यात सम्बन्धी कार्य गर्न विकसित सुविधायुक्त स्थान ÷क्षेत्र ।
(ङ) Commercial crop / Commodity Production Area भन्नाले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि खेती गरिएको बाली तथा तत्सम्बन्धी खास बाली/वस्तु उत्पादनको क्षेत्र ।
(च)Organic / Pesticide –free Production Area भन्नाले कृषि उपज उत्पादन क्षेत्र जहाँ रासायनिक मल, विषादी, वनस्पति बृद्धिजन्य हरमोन आदिको प्रयोग नै नगरी उत्पादन गरिन्छ ।
(छ) Agri Product Export Area भन्नाले बैदेशिक बजारको मागको आधारमा कृषि उपज उत्पादन गरिने क्षेत्र जसको उत्पादन उपभोक्ताको रुचि तथा माग भएको वस्तुको गुणस्तर अनुसार तयार गरी निर्यात गरिन्छ।
(ज) Gestation Period भन्नाले कुनै खास बालीको कृषि व्यवसायमा लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त सुरु हुन लाग्ने समयावधि ।
(झ)Cold & Frozen Storage / Cold Chain / Cold Chamber & Chilling Vat भन्नाले वनस्पतिजन्य तथा प्राणीजन्य खाद्यवस्तु÷प्रजनन पदार्थ तथा सो मा प्रयोग हुने सहयोगी पदार्थ जसको भौतिक बृद्धिलाई निस्तेज पार्ने वा रोक्ने गरी तापक्रम न्यून राखिएको वातानुकूलित ठाउँ ।
(ञ) Indigenous Knowledge / Technology भन्नाले परम्परागत रुपमा प्रयोग गरिदैं आएका ज्ञान, शिप, तथा प्रविधि जसको स्थानीय स्तरमानै विकास र विस्तार भएको मानिन्छ ।
(ट) Accredited Independent Analytical Laboratory भन्नाले स्वदेशका प्रयोगशालाहरुलाई अन्य राष्ट्रका प्रयोगशालाहरुको स्तरसंग समानता कायम गरिएको अवस्था जसको प्रमाणलाई अन्य राष्ट्रले विना कुनै शर्त अनुमोदन गर्दछन् ।
(ठ)E – Commerce भन्नाले विभिन्न विद्युतिय संचारका माध्यम (E-mail, Internet, Satellite) बाट सम्र्पक गरी संचालन गरिने व्यवसायिक पद्धति ।