अनुसूचि १ (दफा ३.४२ सँग सम्वन्धित)

अनुसूचि १ (दफा ३.४२ सँग सम्वन्धित)

अनुसूचि १
(दफा ३.४२ सँग सम्वन्धित)

कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन समितिको संरचना देहाय वमोजिम हुनेछः
१. माननीय कृषि तथा सहकारी मन्त्री — अध्यक्ष
२. माननीय राज्यमन्त्री एवं सहायक मन्त्री — पदेन सदस्य
३. सचिव, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय — सदस्य
४.सचिव, अर्थ मन्त्रालय — सदस्य
५. सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय — सदस्य
६. सचिव, स्थानीय विकास मन्त्रालय — सदस्य
७. सह–अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड — सदस्य
८. अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य महासंघ — सदस्य
९. कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट मनोनित कृषि उद्यमीहरु मध्येबाट २ जना — सदस्य
१०. सह सचिव, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा तथ्यांक महाशाखा,
कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय — सदस्य सचिव

मनोनित सदस्यको कार्यकाल ४ वर्षको हुने छ ।