जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन, 207६

जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन, 207६

 

प्रमाणीकरण मिति

२०७६।०५।१३

संवत् २०७६ सालको ऐन नं. ७

जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको  ऐन

प्रस्तावना: जीवनाशक विषादीको उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, भण्डारण, बिक्री वितरण, ओसारपसार, प्रयोग, विसर्जन जस्ता कार्यलार्इ नियमन गरी मानव तथा जीवजन्तुको स्वास्थ्य र वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।