परिच्छेद-5 पञ्जीकरण तथा व्यवस्थापन केन्द्र

परिच्छेद-5 पञ्जीकरण तथा व्यवस्थापन केन्द्र

१४. केन्द्र रहने: (१) जीवनाशक विषादीको नियन्त्रण, नियमन, पञ्जीकरण तथा व्यवस्थापन लगायतका कार्य गर्न मन्त्रालय अन्तर्गत एक प्लान्ट क्वारेन्टीन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र रहनेछ।

           (२) केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।

१५. केन्द्रको काम, कर्तव्य अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क)   समितिको सचिवालयको रूपमा रही आवश्यक कार्य गर्ने,

(ख)   जीवनाशक विषादीको पञ्जीकरण तथा पुनः पञ्जीकरणको व्यवस्था मिलाउने,

(ग)   जीवनाशक विषादीको पञ्जीकरण गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया तथा कार्यविधि निर्धारण गर्ने,

(घ)   जीवनाशक विषादीको पञ्जीकरण, पुनः पञ्जीकरण वा पञ्जीकृत विषादीको नवीकरण गर्नको लागि प्राप्त हुन आएका निवेदनहरू उपर छानबिन गर्ने,

(ङ)   जीवनाशक विषादीको पञ्जीकरण तथा पुनः पञ्जीकरण गरी प्रमाणपत्र दिने र सोको नवीकरण गर्ने,

(च)   जीवनाशक विषादी सम्बन्धी कार्य गर्न इजाजतपत्र दिने तथा सोको नवीकरण गर्ने,

(छ)   जीवनाशक विषादीको प्रयोगको लागि तोकिए बमोजिमका पूर्वाधार तयार गर्ने,

(ज)   विषादी प्रयोग गर्दा आवश्यक पर्ने उपकरणहरूको मापदण्ड तोक्ने,

(झ)   समितिले तोकेका अन्य काम गर्ने,

(ञ)   तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने।

१६. प्रमुख: मन्त्रालयले नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षणको क्षेत्रमा कार्यरत राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई जीवनाशक विषादीको पञ्जीकरण तथा व्यवस्थापन प्रमुखको पदमा काम गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ।

१७. प्रमुखको काम, कर्तव्य तथा अधिकार: (१) यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क)   केन्द्रको प्रमुख भई कार्य गर्ने,

(ख)   जीवनाशक विषादीको गुणस्तर तोकिएको मापदण्ड बमोजिम भए नभएको अनुगमन तथा परीक्षण गरी वा गर्न लगाई मापदण्ड विपरीत भएको पाइएमा कारबाही गर्ने,

(ग)   जीवनाशक विषादीको पञ्जीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने,

(घ)   केन्द्रले सम्पादन गरेको काम कारबाही सम्बन्धमा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी समिति समक्ष पेश गर्ने,

(ङ)   समितिले तोकेका अन्य कार्य गर्ने, गराउने,

(च)   तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने।

(२) प्रमुखले आफूमा रहेको अधिकार आवश्यकता अनुसार मातहतका अधिकृत कर्मचारीलार्इ प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।