भूउपयोग ऐन, २०७६

भूउपयोग ऐन, २०७६

 

                                                                                                       प्रमाणीकरण प्रकाशन मिति 

                                                                                                     २०७६।0५।0६

संवत् २०७६ सालको ऐन नम्बर ६

भूउपयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना: भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमबाट अधिकतम र दिगो लाभ हासिल गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।