Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

९२. मूल नियमावलीमा नियम १२८क.थप

 मूल नियमावलीको नियम १२८ पछि देहायका नियम
१२८क.थपिएको छ ः

“१२८क. राजिनामा सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) निजामती कर्मचारीले स्वेच्छाले आफ्नो पदबाट
राजिनामा दिन चाहेमा आपूm कार्यरत कार्यालयमा लिखित रुपमा राजीनामा पेश गर्नु
पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम आफ्नो कार्यालयमा पेश हुन आएको राजिनामामा
सम्बन्धित कर्मचारीलाई सनाखत गराउनु पर्नेछ ।
तर नेपाल बाहिर रहेको निजामती कर्मचारीले राजिनामा सनाखत गराउनु पर्दा
नेपाली राजदूताबास समक्ष र नेपाली राजदूतावास नभएको मुलुकमा रहेको भएमा
सम्बन्धित मुलुकको नोटरी पव्लिक समक्ष सनाखत गराई पठाउन सक्नेछ ।

(३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम पेश भएको राजिनामा देहाय बमोजिमका
निकाय वा पदाधिकारीले स्वीकृत गर्न सक्नेछन् ः–

(क) राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी र सो भन्दा माथिको पदका निजामती कर्मचारीको
हकमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले,
(ख) राजपत्राङ्कित द्वितीय र तृतीय श्रेणीको पदका निजामती कर्मचारीको हकमा
सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको सचिव वा सो सरहको विभागीय प्रमुखले ,
(ग) राजपत्र अनङ्कित र श्रेणी विहीन पदका निजामती कर्मचारीको विभागीय
प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखले ।”

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.