Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

९३. मूल नियमावलीको नियम १२९क. मा संशोधन

मूल नियमावलीको नियम १२९क. को
सट्टा देहायको नियम १२९क. राखिएको छ,–

“१२९क. अधिकार पत्र सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) ऐनको दफा ३७ बमोजिम निवृत्तभरण पाउने
निजामती कर्मचारी सेवाबाट अवकाश हुँदा पाउने उपदान, निवृत्तभरण, पारिवारिक
निवृत्तभरण र अन्य सुविधा र वृत्तिको रकम प्राप्त गर्ने अधिकार पत्र सम्बन्धित
कार्यालयको सिफारिसमा निजामती किताबखानाले दिनेछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजामती
कितावखानाबाट एक पटक जारी भई सकेको अधिकारपत्रको पाना सिद्धिई वा अधिकारपत्र
हराई प्रतिलिपि दिनु परेमा वा निवृत्तभरणपत्र वा पारिवारिक निवृत्तभरणपत्र वाहक
व्यक्तिको मृत्यु भई पारिवारिक निवृत्तभरण पाउने व्यक्तिको नाम परिवर्तन गर्नु परेमा
निवृत्तभरण भुक्तानि लिई रहेको वैंक रहेको जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक
कार्यालयबाट नियमानुसार नयाँ अधिकारपत्र दिइनेछ । यसरी नयाँ अधिकार पत्र दिएको
जानकारी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले निजामती कितावखाना र कौषी
तोषाखानालाई दिनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले अधिकार पत्र
दिँदा देहायका कागजातको आधारमा दिनु पर्नेछ ः
(क) नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,
(ख) निवृत्तभरणपत्र बाहक व्यक्तिको मृत्यु भई पारिवारिक
निवृत्तभरण पाउने व्यक्तिको नाम परिवर्तन गर्नु पर्ने अवस्थामा
पहिलेको अधिकारपत्र, मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र तथा नाता
प्रमाणित समेत ।

(४) कुनै निजामती कर्मचारीले आपूm अवकाश हुने अवधि भन्दा वढी सेवामा रही
तलव भत्ता भुक्तान लिएको भएमा त्यस्ता कर्मचारीले भुक्तानी लिएको तलव भत्ता निजले
पाउने निवृत्तभरणबाट असूल गरेर मात्र निवृत्तभरण अधिकारपत्र बनाउनु पर्नेछ ।”

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.