Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिच्छेद –४ विभागको स्थापना तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था

१३. विभागको स्थापना ः (१) नेपाल सरकारले कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति तथा कसूरसँग सम्बन्धित
साधनको व्यवस्थापन र लिलाम बिक्री सम्बन्धी कार्य गर्न एक कसूरजन्य सम्पत्ति
व्यवस्थापन विभागको स्थापना गर्नेछ ।
(२) नेपाल सरकारले निजामती सेवाको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको
अधिकृतलाई विभागको प्रमुखको रुपमा कार्य गर्न महानिर्देशकको रुपमा नियुक्त गर्नेछ ।
(३) विभागको संगठनात्मक स्वरुप र विभागलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीको दरबन्दी
नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।
(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विभागको स्थापना
नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले अन्य कुनै विभाग वा निर्देशनालयलाई यस ऐन
बमोजिम विभागले गर्ने काम कारवाही गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ ।
१४. विभागको काम, कर्तव्य र अधिकार ः यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र
अधिकारका अतिरिक्त विभागको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको सिलसिलामा रोक्का राखिएको
वा नियन्त्रणमा लिइएको सम्पत्ति वा साधनको व्यवस्थापन गर्ने वा
गराउने,
(ख) अनुसन्धान तथा तहकिकातको सिलसिलामा नियन्त्रणमा लिइएको
विदेशी मुद्रा, विनिमेय अधिकारपत्र, बहुमूल्य धातु वा वस्तु नेपाल
राष्ट्र बैङ्क वा विभागले तोकेको बैङ्कमा सुरक्षित तथा व्यवस्थित
रुपमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने,
धधध।बिधअयmmष्ककष्यल।नयख।लउ

(ग) कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको सिलसिलामा नियन्त्रणमा
लिइएको सम्पत्ति वा साधन दफा २१ बमोजिम लिलाम बिक्री गर्ने वा
गराउने,
(घ) अदालतको आदेश वा फैसला बमोजिम जफत भएको सम्पत्ति वा
साधन प्राप्त गर्ने,
(ङ) अदालतको आदेश वा फैसला बमोजिम जफत भएको सम्पत्ति वा
साधनको व्यवस्थापन गर्ने,
(च) अदालतको आदेश वा फैसला बमोजिम जफत भएको सम्पत्ति वा
साधन परिच्छेद –५ बमोजिम लिलाम बिक्री गर्ने वा गराउने,
(छ) कोषको लेखा परीक्षण गराउने, र
(ज) तोकिए बमोजिमको अन्य कार्य गर्ने ।
१५. धरौटी खाता सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) दफा ७ को प्रयोजनको लागि विभागले आवश्यकता
अनुसार धरौटी खाताको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने वा गराउनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको धरौटी खातामा जम्मा भएको रकम जफत गर्ने गरी
अदालतले गरेको फैसला वा आदेश अन्तिम भएमा त्यस्तो रकम विभागले कोषमा आम्दानी
बाँध्नु वा बाँध्न लगाउनु पर्नेछ ।
(३) धरौटी खाताको सञ्चालन तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१६. सहयोग आदान प्रदान गर्न सक्ने ः (१) विभागले विदेशी मुलुकको समान प्रकृतिको काम
गर्ने निकायसँग पारस्परिकताका आधारमा सहयोग आदान प्रदान गर्न सक्नेछ ।
(२) विभागले यस दफा बमोजिमको सहयोग आदान प्रदान गर्ने विधि, शर्त तथा
प्रकृया निर्धारण गर्न समान प्रकृतिका काम गर्ने विदेशी मुलुकको निकायसँग आवश्यकता
अनुसार आपसी समझदारी कायम गर्न सक्नेछ ।
(३) विभागले उपदफा (२) बमोजिम समझदारी कायम गरेमा सोको जानकारी
यथाशीघ्र नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.