Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिच्छेद –६ कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन कोष सम्बन्धी व्यवस्था

२२. कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन कोष ः (१) परिच्छेद–२ बमोजिम रोक्का राखिएको वा

नियन्त्रणमा लिइएको तथा परिच्छेद–३ बमोजिम जफत गरिएको सम्पत्ति वा साधन
व्यवस्थापन गर्न एक कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन कोष रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमका सम्पत्ति रहनेछनः–
(क) अदालतको फैसला वा आदेश बमोजिम जफत भएको कसूरबाट
प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन,
(ख) खण्ड (क) बमोजिमको सम्पत्ति वा साधन लिलाम बिक्री गर्दा,
भाडामा दिँदा वा अन्य कुनै प्रकारले व्यवस्थापन गर्दा प्राप्त रकम,
(ग) अदालतको आदेश बमोजिम जफत भएको धरौटी खातामा रहेको
रकम, र
(घ) विदेशमा जफत भएको भए त्यस्तो रकमबाट नेपाल सरकारलाई
प्राप्त हुन आएको रकम ।
(३) कोषको रकम नेपाल राष्ट्र बैङ्क वा कुनै वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली राखिनेछ ।
(४) कोषको खाता सञ्चालन महानिर्देशक तथा विभागको लेखा अधिकृतको संयुक्त
दस्तखतबाट हुनेछ ।
२३. कोषको लेखा तथा लेखा परीक्षण ः (१) कोषको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राखिनेछ ।
(२) कोषको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।
२४. कोषको प्रयोग ः (१) कोषको रकमको प्रयोग देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) विदेशी अदालतको आदेश वा फैसला बमोजिम जफत गरिएको
सम्पत्ति वा साधन लिलाम बिक्री गरी प्राप्त रकम सम्बन्धित
मुलुकसँग बाँडफाँट गर्न,
(ख) धरौटी बापत जम्मा भएको सम्पत्ति तोकिएबमोजिम सम्बन्धित
व्यक्तिलाई फिर्ता दिन,
(ग) अदालतकोआदेश बमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्न,
(घ) सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न ।
धधध।बिधअयmmष्ककष्यल।नयख।लउ
ज्ञद्ध
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले कोषमा
रहेको रकम कानूनी सुधार, कसूरको रोकथाम, नियन्त्रण, अनुसन्धान, अभियोजन, न्याय
सम्पादन तथा सो सम्बन्धी कार्यमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता तथा व्यावसायिक दक्षता
अभिबृद्धि गर्न प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
(३) कोषको रकम प्रयोग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
२५. कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति ः (१) कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न
देहाय बमोजिमको एक कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति रहनेछ ः–
(क) सचिव, अर्थ मन्त्रालय –संयोजक
(ख) सहसचिव, कानून, न्याय, संविधान सभा तथा संसदीय
मामिला मन्त्रालय –सदस्य
(ग) सहसचिव, गृह मन्त्रालय –सदस्य
(घ) प्रतिनिधि (प्रथम श्रेणी), महालेखानियन्त्रककोकार्यालय –सदस्य
(ङ) महानिर्देशक, विभाग –सदस्य सचिव
(२) समितिले आवश्यक देखेमा स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञलाई समितिको बैठकमा
पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(३) समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि समिति आपैmले निर्धारण गरे बमोजिम
हुनेछ ।
(४) समितिको सचिवालय विभागमा रहनेछ ।
२६. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार ः समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम
हुनेछ ः–
(क) कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन रोक्का राख्ने,
नियन्त्रणमा लिने तथा जफत गर्ने सम्बन्धमा लिइनु पर्ने नीतिका सम्बन्धमा
नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
(ख) अदालतको आदेश बमोजिम विदेशमा रहेको सम्पत्ति वा साधन जफत हुँदा
वा विदेशी अदालतको आदेश बमोजिम नेपालमा रहेको सम्पत्ति वा साधन
जफत गर्दा प्राप्त सम्पत्तिको बाँडफाँट गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस
गर्ने,
धधध।बिधअयmmष्ककष्यल।नयख।लउ
ज्ञछ
(ग) कोष सञ्चालनतथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कार्यविधितथा मापदण्ड
बनाउने, र
(घ) तोकिए बमोजिमको अन्य कार्य गर्ने ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.