वायुयान खोज तथा उद्धार नियमावली, २०७४

वायुयान खोज तथा उद्धार नियमावली, २०७४

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति             २०७४।०७।०६
           गैर सैनिक हवाई उडान (सिभिल एभियशन) ऐन, २०१५ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।