१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

 (१) यी नियमहरुको नाम “वायुयान खोज तथा उद्धार नियमावली, २०७४” रहेको छ ।
(२)यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।