३. खोज तथा उद्धार कार्यको जिम्मेवारी

३. खोज तथा उद्धार कार्यको जिम्मेवारी

काठमाडौं उडान सूचना क्षेत्रभित्र खोज तथा उद्धार सेवाको सञ्चालन तथा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणको हुनेछ ।