४. ईमरजेन्सी लोकेटर ट्रान्समिटर जडान गर्नुपर्ने

४. ईमरजेन्सी लोकेटर ट्रान्समिटर जडान गर्नुपर्ने

 (१) वायुसेवा सञ्चालन संस्थाले नेपालमा दर्ता भई नेपाली हवाई आकाशमा उडान गर्ने प्रत्येक वायुयानमा ईमरजेन्सी लोकेटर ट्रान्समिटर जडान गर्नु पर्नेछ ।
स्पष्टीकरण ः यस नियमको प्रयोजनको लागि “ईमरजेन्सी लोकेटर ट्रान्समिटर” भन्नाले सङ्कटकालीन अवस्थामा वायुयानको अवस्थितिको सङ्केत प्रवाह गर्ने उपकरण सम्झनु पर्छ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम जडान गरिने ईमरजेन्सी लोकेटर ट्रान्समिटर मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय डाटावेशमा दर्ता भएको हुनु पर्नेछ ।