८. उद्धार समन्वय समिति

८. उद्धार समन्वय समिति

 (१) उद्धार समन्वय केन्द्रको कामलाई प्रभावकारी बनाउन तथा वायुयानको खोज तथा उद्धार कार्यलाई समन्वयात्मक रुपमा सञ्चालन गर्न एक उद्धार समन्वय समिति रहनेछ ।
(२)उद्धार समन्वय समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क)महाप्रबन्धक, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल,
    नागरिक उड्डयन कार्यालय – संयोजक
(ख)प्रतिनिधि, मिड एयर वेश, सैनिक हवाई महानिर्देशनालय– सदस्य
(ग)प्रतिनिधि, नेपाल प्रहरी– सदस्य
(घ) प्रतिनिधि, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल– सदस्य
(ङ)प्रतिनिधि, सम्बन्धित वायुसेवा सञ्चालन संस्था– सदस्य
(च)प्रमुख, उडान सञ्चालन विभाग, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय
विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालय– सदस्य
(छ) प्रमुख, उद्धार समन्वय केन्द्र, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
    –सदस्य–सचिव
(३) उद्धार समन्वय समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(४) उद्धार समन्वय केन्द्रले उद्धार समन्वय समितिको सचिवालयको रुपमा काम गर्नेछ ।