७. समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकार

७. समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकार

 समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम       हुनेछ ः–
(क)   उड्डयन खोज तथा उद्धार सेवा सञ्चालनको लागि राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
(ख) खोज तथा उद्धार सेवाको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गर्ने तथा त्यसमा   देखिएका कमी कमजोरी हटाउन सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिने,
(ग)  खोज तथा उद्धार सेवासँग सम्बन्धित निकायमा दक्ष जनशक्ति, साधन स्रोतको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने,
(घ) खोज तथा उद्धार सेवालाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न निकायबीच समन्वय
     गर्ने ।