६. समिति

६. समिति

(१) खोज तथा उद्धार सेवा सञ्चालन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था र समन्वयको लागि काठमाडौं उडान सूचना क्षेत्रमा एक राष्ट्रिय समन्वय समिति रहनेछ ।
(२) समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क)नेपाल सरकारको नागरिक उड्डयन सम्बन्धी विषय हेर्ने
मन्त्री वा राज्यमन्त्री– अध्यक्ष
(ख) मन्त्रालयको सचिव– सदस्य
(ग)नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सचिव– सदस्य
(घ)नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको सचिव– सदस्य
(ङ)नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालयको सचिव– सदस्य
(च)नेपाल सरकार, वन तथा भूसंरक्षण सम्बन्धी बिषय
हेर्ने मन्त्रालयको सचिव– सदस्य
(छ) नेपाल सरकार, स्वास्थ्य सम्बन्धी बिषय हेर्ने
मन्त्रालयको सचिव– सदस्य
(ज)प्रहरी महानिरीक्षक, नेपाल प्रहरी– सदस्य
(झ)सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल – सदस्य
(ञ)बलाधिकृत, नेपाली सेना– सदस्य
(ट)महानिर्देशक  –सदस्य सचिव
(३) समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम
हुनेछ ।
(४) समितिको सचिवालय प्राधिकरणको प्रधान कार्यालयमा रहनेछ ।