१०. जनशक्ति, उपकरण तथा सामग्री तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने

१०. जनशक्ति, उपकरण तथा सामग्री तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने

 (१) प्राधिकरणले उद्धार समन्वय केन्द्रको लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक उपकरण तथा साधनको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
(२) उद्धार समन्वय केन्द्रले खोज तथा उद्धार सेवा सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति, उपकरण तथा सामाग्रीलाई तयारी अवस्थामा राख्न वा राख्न लगाउनु पर्नेछ ।
(३) काठमाडौं उडान सूचना क्षेत्र भित्र कुनै वायुयान हराइरहेको वा गम्भीर सङ्कटमा परेको सूचना प्राप्त हुनासाथ उद्धार समन्वय केन्द्रले तत्काल खोज तथा उद्धार कार्य थाल्नु पर्नेछ ।