१३. उद्धार समन्वय उपकेन्द्रको स्थापना

१३. उद्धार समन्वय उपकेन्द्रको स्थापना

 (१) खोज तथा उद्धार कार्यमा तत्काल सहयोग पु¥याउन प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यका बाहिरका विमानस्थलमा आवश्यकता अनुसार उद्धार समन्वय उपकेन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको उद्धार समन्वय उपकेन्द्रले उद्धार समन्वय केन्द्रको निर्देशनमा खोज तथा उद्धार सेवा सम्बन्धी काम प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ ।