१५. खोज तथा उद्धार सेवाको खर्च

१५. खोज तथा उद्धार सेवाको खर्च

वायुयान खोज तथा उद्धार सेवामा लागेको खर्च हराएको वा सङ्कटमा परेको वायुसेवा सञ्चालन संस्थाले व्यहोर्नु पर्नेछ ।