१६. राष्ट्रिय सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने

१६. राष्ट्रिय सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने

खोज तथा उद्धार सेवामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सूचनाको आदान प्रदान तथा आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने प्रयोजनको लागि मन्त्रालयले राष्ट्रिय सम्पर्क व्यक्ति तोक्नेछ ।