नागरिक उड्डयन सुरक्षा नियमावली, २०७३

नागरिक उड्डयन सुरक्षा नियमावली, २०७३

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति                                                                         २०७३।०७।२२
संशोधन गर्ने ऐन
नागरिक उड्डयन सुरक्षा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६                           २०७६।०८।२३
  गैर सैनिक हवाई उडान (सिभिल एभिएशन) ऐन, २०१५ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।