नागरिक उड्डयन सुरक्षा नियमावली, २०७३

नागरिक उड्डयन सुरक्षा नियमावली, २०७३

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति         २०७३।०७।२२
  गैर सैनिक हवाई उडान (सिभिल एभिएशन) ऐन, २०१५ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।