परिच्छेद–२ समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

परिच्छेद–२ समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

३. समितिको गठन :- (१) नागरिक उड्डयनलाई सुरक्षित बनाउन तथा राष्ट्रियस्तरमा हवाई सुरक्षा समन्वय गर्न एक राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा समिति रहनेछ ।
(२) समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
मन्त्री वा राज्यमन्त्री           –अध्यक्ष
(ख) महान्यायाधिवक्ता वा निजले तोकेको
नायब महान्यायाधिवक्ता –सदस्य
(ग) सचिव, अर्थ मन्त्रालय   –सदस्य
(घ) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय –सदस्य
(ङ) सचिव, गृह मन्त्रालय       –सदस्य
(च) सचिव, रक्षा मन्त्रालय           –सदस्य
(छ) सचिव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय   –सदस्य
(ज) बलाधिकृत, नेपाली सेना, जङ्गी अड्डा    –सदस्य
(झ) प्रहरी महानिरीक्षक, नेपाल प्रहरी    –सदस्य
(ञ) सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल    –सदस्य
(ट) मुख्य अनुसन्धान निर्देशक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग    –सदस्य
(ठ) प्राधिकरणको महानिर्देशक    –सदस्य–सचिव
  (३) समितिको सचिवालय प्राधिकरणमा रहनेछ ।
४. समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि :- (१) समितिको बैठक वर्षको एक पटकमा नघटाई आवश्यकता अनुसार  बस्नेछ ।
(२) समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा समितिको सदस्य–सचिवले समितिको बैठक बोलाउनेछ ।
(३) समितिको कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।
(४) समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट छानेको सदस्यले गर्नेछ ।
(५) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
(६) समितिले आवश्यकता अनुसार नागरिक उड्डयन सुरक्षा सम्बन्धी विशेषज्ञलाई समितिको बैठकमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(७) समितिको बैठकको निर्णय समितिको सदस्य–सचिवले प्रमाणित गरी राख्नेछ ।
(८) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
५. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार :- समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) नागरिक उड्डयन सुरक्षाका सम्बन्धमा अवलम्बन गर्नु पर्ने राष्ट्रिय नीति तथा कानूनमा गर्नु पर्ने सुधारको विषयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(ख) नागरिक उड्डयन सुरक्षा विरुद्धका खतरा (थे्रट) को प्रकृति तथा क्षेत्रको आधारमा राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नागरिक उड्डयन सम्बन्धी विभिन्न निकाय बीच सुरक्षा समन्वय गर्ने,
(ग) नागरिक उड्डयन सुरक्षा विरुद्धका सम्भावित खतराको सामना गर्न अवलम्बन गर्नु पर्ने सुरक्षात्मक व्यवस्थाका सम्बन्धमा नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिकारी तथा सम्बद्ध अन्य निकायलाई निर्देशन दिने,
(घ) नागरिक उड्डयन सुरक्षा प्रविधिको स्तरोन्नति गर्न वा अतिरिक्त सुरक्षा गर्न आवश्यक देखिएमा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने,
(ङ) विमानस्थलको निर्माण, सुधार तथा विस्तार गर्दा अपनाउनु पर्ने सुरक्षात्मक प्रावधानहरूको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने,
(च) राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने,
(छ) नागरिक उड्डयन सुरक्षाका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनद्वारा लागू गरिएका एनेक्स–१७ तथा अन्य एनेक्सका सम्बन्धित प्रावधानहरू कार्यान्वयनको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने,
(ज) नागरिक उड्डयन सुरक्षा सम्बन्धी तालीम प्राप्त सुरक्षाकर्मीलाई खानतलासीको कार्यमा संलग्न गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने,
(झ) नागरिक उड्डयन सुरक्षा सम्बन्धमा ऐन तथा यस नियमावलीको व्यवस्था पालना भए नभएको समय समयमा निरीक्षण र अनुगमन गर्ने तथा त्यसरी निरीक्षण र अनुगमन गर्दा कसैले सो व्यवस्था पालना गर्नमा ढिलासुस्ती वा हेलचेक््रयाइँ गरेको देखिएमा आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने ।