परिच्छेद–३ राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–३ राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्था

६. राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रम बनाई लागू गर्ने :- (१) नागरिक उड्डयनलाई अनधिकृत हस्तक्षेपबाट संरक्षण गर्न समितिले राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रम बनाई लागू गर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रममा समावेश गर्नु पर्ने विषयहरू अनुसूची–१ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछन् ।
७. नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिकारीको रूपमा काम गर्ने :- प्राधिकरणको महानिर्देशकले नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिकारीको रूपमा काम गर्नेछ ।
८. नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार :- (१) यस नियमावलीमा अन्यत्र लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त नागरिक उड्डयन सुरक्षा आधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गतका राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा गुणस्तर नियन्त्रण कार्यक्रम, राष्ट्रिय हवाई सुरक्षा तालीम कार्यक्रम, विमानस्थल सुरक्षा कार्यक्रम लगायत नागरिक उड्डयन सुरक्षा सम्बन्धी म्यानुअल तथा नागरिक उड्डयन सुरक्षा स्तरीय कार्यसञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गराउने,
(ख) राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रमको बारेमा नागरिक उड्डयन सुरक्षासँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा निकायलाई जानकारी गराउने,
(ग) नागरिक उड्डयन सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा विभिन्न निकायबीच समन्वय तथा सहयोग आदान प्रदान गर्ने,
(घ) वायुसेवा सञ्चालन संस्था तथा अन्य निकायले बनाएको नागरिक उड्डयन सुरक्षाका कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गराउने,
(ङ) नागरिक उड्डयन सुरक्षा सम्बन्धी कानूनमा गर्नु पर्ने सुधारको सम्बन्धमा समितिलाई सुझाव दिने,
(च) नागरिक उड्डयन सुरक्षा सम्बन्धी प्रचलित कानून, राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रम, विमानस्थल सुरक्षा कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनबाट लागू गरिएका मापदण्ड तथा वायुसेवा सञ्चालन संस्थाको सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्न आवश्यक निरीक्षण, जाँच, परीक्षण तथा सुरक्षा सर्वे गर्ने, गराउने,
(छ) नागरिक उड्डयन सुरक्षा सम्बन्धमा गरिएका निरीक्षण, जाँच, परीक्षण तथा सुरक्षा सर्वेबाट देखिएका त्रुटिहरू सच्याउन सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिने,
(ज) नागरिक उड्डयन तथा विमानस्थल सुरक्षाको लागि आवश्यक पर्ने भवन, सुरक्षा उपकरण, इन्धन लगायतका पूर्वाधार तथा सुविधाको व्यवस्था गर्ने, गराउने,
(झ) नागरिक उड्डयन सुरक्षा विरुद्धको खतराको अनुपातमा सुरक्षात्मक कार्यक्रम पर्याप्त भए वा नभएको सम्बन्धमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने,
(ञ) अन्य राष्ट्रकोे नागरिक उड्डयन सुरक्षा विरुद्ध खतराको जानकारी प्राप्त भएमा सम्बन्धित राष्ट्रलाई यथासम्भव छिटो जानकारी गराउने,
(ट) नागरिक उड्डयन सुरक्षा विरुद्ध कुनै खतरा देखिएमा त्यसको जानकारी तत्काल प्राधिकरण सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यलाई र सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवलाई गराउने,
(ठ) नागरिक उड्डयन सुरक्षा सम्बन्धी सूचना, खतरा, सन्देश तथा कागजातको गोपनीयता कायम राख्ने व्यवस्था मिलाउने,
(ड) कुनै कर्मचारी वा कामदार गैर कानूनी काममा संलग्न रहेको पाइएमा निजलाई तत्कालै विमानस्थलको कामवाट हटाई निषिद्ध क्षेत्र अनुमतिपत्र जफत गरी प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउने,
(ढ) वायुसेवा सञ्चालन संस्था, नागरिक उड्डयन कार्यालय तथा विमानस्थलमा रहने भन्सार, सुरक्षा निकाय, अध्यागमन लगायत सबै निकायको नागरिक उड्डयन सुरक्षा सम्बन्धी जिम्मेवारी तोक्ने र तोकिएको जिम्मेवारी पालन गरे, नगरेको अनुगमन गर्ने, गराउने,
(ण) विमानस्थलको निर्माण, पुनर्निर्माण, विस्तार वा विमानस्थलमा कुनै भवन, सेवा सुविधा थप वा विस्तार गर्नु अघि विमानस्थल सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूतिको निमित्त आवश्यक सुरक्षा योजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गराउने,
(त) अन्य मुलुकसँग हुने हवाई सम्झौतामा नागरिक उड्डयन सुरक्षाका प्रावधान समावेश गर्न सिफारिस गर्ने,
(थ) नागरिक उड्डयन सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक तालीम तथा प्रमाणीकरण (सर्टिफिकेशन) कोर्ष सञ्चालनको लागि सम्बन्धित निकाय तथा संस्थालाई लेखी पठाउने,
(द) नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रम पेस नगर्ने वा कार्यान्वयन नगर्ने वायुसेवा सञ्चालन संस्थालाई नेपालमा वायुयान सञ्चालनको अनुमति प्रदान नगर्न वा अनुमति रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउने,
(ध) नागरिक उड्डयन सुरक्षा विरुद्धमा अनधिकृत हस्तक्षेप भएमा त्यस सम्बन्धमा गरिएका काम कारबाही र पुनः त्यस्ता क्रियाकलाप दोहोरिन नदिन गरिएका प्रयास समेतको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनलाई जानकारी गराउने,
(न) हवाई सुरक्षाा निरीक्षक परिचयपत्र तथा वायुयान चालक सदस्य परिचयपत्र जारी गर्ने।
(२) नागरिक उड्डयन सुरक्षा आधिकारीले नागरिक उड्डयन सुरक्षा सम्बन्धमा सम्बन्धित निकाय, वायुसेवा सञ्चालन संस्था वा कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु त्यस्तो निकाय, वायुसेवा सञ्चालन संस्था वा कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम दिइएको निर्देशन कुनै कर्मचारीले पालना नगरी नागरिक उड्डयन सुरक्षामा बाधा पु¥याएमा वा बाधा पुग्न जाने देखिएमा नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिकारीले त्यस्तो कर्मचारीलाई विमानस्थलको जिम्मेवारीबाट हटाउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनेछ ।