परिच्छेद–५ वायुसेवा सुरक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–५ वायुसेवा सुरक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्था

१५. वायुसेवा सुरक्षा कार्यक्रम बनाई लागू गर्नु पर्ने :- (१) वायुसेवा सञ्चालन संस्था र हवाई उडान सम्बन्धी प्रशिक्षण संस्थाले राष्ट्रिय नागरिक उडड्यन सुरक्षा कार्यक्रमलाई सहयोग पुग्ने गरी आ–आफ्नो वायुसेवा सञ्चालन सुरक्षा कार्यक्रम तथा तालीम कार्यक्रम बनाई स्वीकृतिको लागि नागरिक उडड्यन सुरक्षा अधिकारी समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको सुरक्षा कार्यक्रम तथा तालीम कार्यक्रममा समावेश गर्नु पर्ने विषयहरू अनुसूची–३ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त भएको वायुसेवा सञ्चालन सुरक्षा कार्यक्रम नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिकारीले उपयुक्त भए नभएको जाँची आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्न लगाई स्वीकृत गर्नु  पर्नेछ ।
१६. वायुसेवा सञ्चालन सुरक्षा अधिकारी सम्बन्धी व्यवस्था :- (१) प्रत्येक वायुसेवा सञ्चालन संस्था र हवाई उडान सम्बन्धी प्रशिक्षण संस्थाले हवाई सुरक्षा सम्बन्धी तालीम प्राप्त व्यक्तिलाई त्यस्तो संस्थाको वायुसेवा सञ्चालन सुरक्षा अधिकारीको रूपमा नियुक्ति गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम नियुक्त वायुसेवा सञ्चालन सुरक्षा अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :–
(क)   वायुसेवा सञ्चालन सुरक्षा कार्यक्रम वा कार्यान्वयन सम्बन्धी सुनिश्चितताको लागि सुरक्षा सर्वे तथा निरीक्षण गर्ने,
(ख) वायुसेवा सञ्चालन सुरक्षाको लागि नागरिक उड्डयन कार्यालयका प्रमुख, विमानस्थल सुरक्षा अधिकारी तथा अन्य सम्बद्ध निकायसँग समन्वय गर्ने,
(ग) वायुयान विरुद्ध हुन सक्ने सम्भावित खतराको अद्यावधिक जानकारी राख्ने र त्यस्तो विषयमा नागरिक उड्डयन कार्यालयको प्रमुख, विमानस्थल सुरक्षा अधिकारी र वायुसेवा सञ्चालन संस्थाको प्रमुख कार्यकारीलाई जानकारी गराउने,
(घ) वायुसेवा सञ्चालन सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयन स्थितिको सम्बन्धमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने,
(ङ) वायुसेवा सञ्चालन सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा संलग्न कर्मचारीको लागि आवश्यक तालीमको व्यवस्था गर्ने ।