परिच्छेद–६ नागरिक उड्डयन सुरक्षाको गुणस्तर नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–६ नागरिक उड्डयन सुरक्षाको गुणस्तर नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था

१७. नागरिक उड्डयन सुरक्षा गुणस्तर नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था :- (१) प्राधिकरणले राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रममा तोकिएको सुरक्षा गुणस्तर कायम राख्न तथा त्यस्तो कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा संलग्न कर्मचारीको काम प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा गुणस्तर नियन्त्रण कार्यक्रम बनाई लागू गर्नु पर्नेछ ।
(२) प्राधिकरणले राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रमको पालना भए नभएको नियमित रूपमा निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नु पर्नेछ ।
(३) प्राधिकरणले नागरिक उड्डयन सुरक्षा गुणस्तर कायम भए नभएको यकिन गर्न र नागरिक उड्डयनका थप सुरक्षात्मक प्रावधानहरूको पहिचान गर्न निरीक्षक वा अडिटर तोकी निजहरूबाट नियमित रूपमा सुरक्षा सर्वे, परीक्षण, निरीक्षण, जाँच तथा अनुसन्धान गराउनु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (२) र (३) बमोजिमको कार्य गर्दा हवाई सुरक्षा निरीक्षकलाई विमानस्थल निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश दिनु तथा निजले माग गरेका सुरक्षा सम्बन्धी कागजात सम्बन्धित निकायले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
 १८. कर्मचारीको चाल चलनको बारेमा जानकारी लिनु पर्ने :- (१) विमानस्थल सुरक्षा अधिकारीले विमानस्थल सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा संलग्न व्यक्ति तथा विमानस्थलमा खटिएका विभिन्न निकायका कर्मचारीहरूको चालचलनको बारेमा जानकारी लिनु पर्नेछ ।
(२) विमानस्थल सुरक्षा अधिकारीले उपनियम (१) बमोजिमको जानकारी प्रत्येक दुई वर्षमा अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ ।
(३) लामो अवधिको बिदामा बसी वा विदेशमा गई फर्किएका कर्मचारीलाई विमानस्थल सुरक्षा कार्यक्रमको जिम्मेवारी दिनु पूर्व उपनियम (१) बमोजिमको जानकारी लिनु पर्नेछ ।
१९. तालीम प्राप्त कर्मचारीलाई काममा लगाउने :- (१) विमानस्थल सुरक्षा अधिकारीले राष्ट्रिय हवाई सुरक्षाा तालिम कार्यक्रमद्वारा निर्धारण भए बमोजिमको तालीम प्राप्त कर्मचारीलाई मात्र विमानस्थलमा सुरक्षा खानतलासी सम्बन्धी काममा लगाउनु पर्नेछ ।
(२) नागरिक उड्डयन सुरक्षाको कार्यमा संलग्न प्रत्येक कार्यालयले आफ्ना कर्मचारीद्वारा उपनियम  (१) बमोजिमको तालीम लिए नलिएको व्यहोरा अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ ।
(३) नागरिक उड्डयन सुरक्षा व्यवस्थाको प्रकृयाको सर्वे, परीक्षण, निरीक्षण, जाँच तथा अनुसन्धान गर्ने वा नागरिक उड्डयन सुरक्षामा संलग्न हुने व्यक्तिले समितिले निर्धारण गरे बमोजिमको तालीम प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ ।
२०. नागरिक उड्डयन सुरक्षा गुणस्तर सम्बन्धी अन्य व्यवस्था :- (१) नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिकारीले नागरिक उड्डयन सुरक्षामा आईपर्ने अनधिकृत हस्तक्षेप हुन नदिन राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा गुणस्तर नियन्त्रण  कार्यक्रमको  समय समयमा मूल्याङ्कन गरी, गराई सो बमोजिम आवश्यक कुराहरू सुधार गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकाय तथा संस्थासँग समन्वय गर्नु पर्नेछ ।
(२) नागरिक उड्डयन सुरक्षा सम्बन्धमा सर्वे, परीक्षण, निरीक्षण, जाँच तथा अनुसन्धान गर्ने पदाधिकारीले आवश्यक पर्ने कागजात, विवरण एवम् जानकारी नागरिक उड्डयन कार्यालय, वायुसेवा सञ्चालन संस्था, विमानस्थल सुरक्षा अधिकारी लगायत विमानस्थल स्थित सबै निकायले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(३) नागरिक उड्डयन सुरक्षा गर्नेे कार्यमा यस नियमावली बमोजिमको जिम्मेवारी पाएका निकाय वा अधिकारीले वायुसेवा सञ्चालन संस्थाका कर्मचारी, यात्रु, सो कामका लागि खटाइएको कर्मचारी वा अन्य स्रोतबाट प्राप्त सूचनाहरूको विश्लेषण गर्न तथा गोपनीयता कायम राख्न गोप्य प्रतिवेदन पद्धति लागू गर्नु पर्नेछ ।