परिच्छेद–८ अनधिकृत हस्तक्षेपको प्रतिरोध तथा सुरक्षा व्यवस्था

परिच्छेद–८ अनधिकृत हस्तक्षेपको प्रतिरोध तथा सुरक्षा व्यवस्था

३७. अनधिकृत हस्तक्षेपबाट सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने :- (१) नेपालका विमानस्थलमा अवतरण हुने वायुयानमा अनधिकृत हस्तक्षेप भएमा वा हुन सक्ने आशङ्का भएमा नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिकारीले त्यस्तो वायुयान अवतरण गरे पछि वायुयानको समुचित सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
(२) वायुयानमा अनधिकृत हस्तक्षेपको सूचना प्राप्त गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो वायुयान अवतरण गर्नु पूर्व विमानस्थल स्थित नागरिक उड्डयन कार्यालय तथा सुरक्षा निकायलाई तत्काल त्यसको जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
(३) अनधिकृत हस्तक्षेप हुन सक्ने आशङ्कामा रहेका वायुयानमा प्रयोग हुन सक्ने हातहतियार वा विस्फोटक पदार्थ वायुयानभित्र लुकाई छिपाई राखेको हुनसक्ने आशङ्का भएमा नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिकारीले वायुयानको सुरक्षा जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउनु      पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम सुरक्षा जाँच गर्दा कुनै हातहतियार, विस्फोटक पदार्थ वा शङ्कास्पद सामान फेला परेमा नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिकारीले सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी त्यसलाई निष्कृय बनाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
३८. यात्रु र वायुयान कर्मचारीको सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने :- (१) नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिकारीले अनधिकृत हस्तक्षेप भएको वायुयानमा रहेका यात्रु र वायुयान कर्मचारीको सुरक्षाको पर्याप्त उपायहरूको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
(२) कुनै वायुयानको अनधिकृत हस्तक्षेप भएमा सम्बन्धित विमानस्थलले वायुयानमा रहेका यात्रु, वायुयान कर्मचारी तथा तत्कालीन परिस्थिति र औचित्य अनुसार त्यस्तो वायुयानलाई हवाई यातायात नियन्त्रण सेवा, हवाई पथ प्रदर्शन सेवा उपलब्ध गराउनु  पर्नेछ ।
(३) अनधिकृत हस्तक्षेप भएको वायुयानलाई सम्भव भएसम्म नेपालमा प्रवेश गर्न र विमानस्थलमा अवतरण गर्न दिइने छैन ।
(४) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विमानमा रहेका व्यक्तिको सुरक्षाको लागि तत्कालिन परिस्थिति हेरी त्यस्तो विमानलाई नेपालको विमानस्थलमा अवतरण गर्ने अनुमति दिन सकिनेछ । त्यसरी अवतरण गरेको वायुयानलाई छुट्टै पार्किङ (आइसोलेटेड पार्किङ) मा राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
(५) अपहरित कुनै वायुयान नेपालको विमानस्थलबाट प्रस्थान गरी अन्य मुलुकमा अवतरण गरेकोमा नागरिक उड्डयन
सुरक्षा अधिकारीले सो मुलुकसँग सम्पर्क र समन्वय कायम गरी निरन्तर सूचनाको आदान प्रदान गर्नु पर्नेछ ।
३८क. अनधिकृत हस्तक्षेपः कसैले देहायको कुनै कार्य गरेमा वा गर्न उद्योग गरेमा अनधिकृत हस्तक्षेप गरेको मानिनेछ ।
(क) गैर कानुनी रुपमा वायुयान कब्जा गर्ने,
(ख) सेवामा रहेको वायुयान ध्वस्त गर्ने,
(ग) विमानस्थल वा वायुयानमा बन्धक बनाउने,
(घ) वायुयान, विमानस्थल वा विमानस्थल सम्बन्धी सुविधास्थलमा जबरजस्ती घुसपैठ गर्ने,
(ङ) आपराधिक उद्देश्यका लागि विमान वा विमानस्थलमा हातहतियार तथा खतरनाक उपकरणको प्रवेश गराउने,
(च) ज्यान लिने, गम्भीर घाइते बनाउने अथवा गम्भीर रुपमा सम्पत्ति वा वातावरण क्षति गर्ने उद्देश्यले सेवामा रहेको वायुयानको प्रयोग गर्ने,
(छ) गलत सूचनाको प्रवाह गरी उडान वा भूमिमा रहेको वायुयान वा विमानस्थल वा विमानस्थलको सुविधामा रहेका यात्रु, चालक दल, भूमिस्थ कर्मचारी वा सर्वसाधारण समेतको सुरक्षामा हानी र्पुयाउने ।
३९. जानकारी गराउने :- (१) नागरिक उड्डयन कार्यालयको हवाई यातायात नियन्त्रण सेवा (एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सर्भिस) प्रदान गर्ने निकायले अनधिकृत हस्तक्षेप भएको वायुयान सम्बन्धी आवश्यक सबै सूचनाहरू सङ्कलन गरी उक्त वायुयानलाई हवाई यातायात नियन्त्रण सेवा उपलब्ध गराउने अन्य मुलुक, वायुयान प्रस्थान गरेको मुलुक तथा वायुयानको गन्तव्य मुलुकमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(२) नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिकारीले अनधिकृत हस्तक्षेप भएको वायुयान तथा तिनमा रहेका यात्रु र कर्मचारी समेतको सूचना देहायका मुलुकमा छिटो साधनद्वारा जानकारी गराउनु पर्नेछः–
(क) वायुयान दर्ता गर्ने मुलुक,
(ख) वायुयान अवतरण गर्ने मुलुक,
(ग) वायुयानमा रहेका नागरिकको मुलुक,
(घ) अपहरणकारीद्वारा नियन्त्रणमा लिइएका नागरिकको मुलुक,
(ङ) मृत्यु भएका वा घाइते भएका नागरिकको मुलुक,
(च) अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन ।
४०. सूचनाको आदान प्रदान तथा प्रतिवेदन :- (१) नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिकारीले वायुयानको अनधिकृत हस्तक्षेप अन्त्य हुनासाथ सुरक्षा प्रावधान लगायत वायुयान सम्बन्धी सबै सूचना यथाशक्य छिटो साधनद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
(२) सम्बन्धित नागरिक उड्डयन कार्यालयले अनधिकृत हस्तक्षेप भएको वायुयान सम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी प्राधिकरण मार्फत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तथा समितिमा पठाउनु पर्नेछ ।
४१. सङ्कटकालीन योजना बनाउनु पर्ने :- नागरिक उड्डयन कार्यालयले वायुयानको अनधिकृत हस्तक्षेपको प्रतिरोध गर्न, वायुयानमा रहेका यात्रु तथा वायुयान कर्मचारीको सुरक्षामा कुनै हानि नोक्सानी हुन नदिन र हानि नोक्सानी हुने अवस्था सृजना भएमा त्यसलाई सकेसम्म न्यून गर्न अपनाइने उपाय, सो कामका लागि जिम्मेवार निकाय र तिनको भूमिका तथा त्यस्तो काम कारबाहीको समन्वय तथा नियन्त्रण गर्ने विषय समेत समावेश गर्दा विमानस्थल सङ्कटकालीन योजना तयार गरी समितिबाट स्वीकृत गराई लागू गर्नु पर्नेछ ।