परिच्छेद–१० विविध

परिच्छेद–१० विविध

५२. अधिकार प्रत्यायोजन :- (१) राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा समितिले यस नियमावली बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार समितिका कुनै सदस्य, सदस्य–सचिव वा नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
(२) विमानस्थल सुरक्षा समितिले यस नियमावली बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार विमानस्थल सुरक्षा समितिका सदस्य, सदस्य–सचिव वा विमानस्थल सुरक्षा अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
५३. निर्देशन दिन सक्ने :- (१) नेपाल सरकारले नागरिक उड्डयन सुरक्षाको सम्बन्धमा समिति वा प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम दिएको निर्देशनको पालना गर्नु समिति वा प्राधिकरणको कर्तव्य हुनेछ ।
५४.    खारेजी र बचाउ :- (१) हवाई सुरक्षा (व्यवस्था) नियमावली, २०४६ खारेज गरिएको छ ।
(२) हवाई सुरक्षा (व्यवस्था) नियमावली, २०४६ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।