अनुसूची–१ (नियम ६ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रममा समावेश गर्नु पर्ने विषयहरू

अनुसूची–१ (नियम ६ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रममा समावेश गर्नु पर्ने विषयहरू

१. नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रमको उद्देश्य,
२. नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रममा रहेका शब्दावलीको आवश्यकता अनुसार परिभाषा,
३. नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रमको कानूनी आधार,
४. नागरिक उड्डयन सञ्चालनमा संलग्न विभिन्न निकायको नागरिक उड्डयन सुरक्षा सम्बन्धी जिम्मेवारी बाँडफाँट (एलोकेशन अफ रेस्पोन्सिविलिटि),
५. विभिन्न निकाय बिच सुरक्षा समन्वय तथा सञ्चार सम्बन्धी प्रावधान,
६. विमानस्थल, वायुयान तथा हवाई परिवहन (एयर नेभिगेशन) सुविधाको संरक्षण,
७. हातहतियार, विस्फोटक पदार्थ तथा अन्य निषेधित सामान वायुयानमा पुग्न नदिन व्यक्ति, सामान र सवारी साधनको सुरक्षा जाँच वा खानतलासी सम्बन्धी व्यवस्था तथा प्रकृया,
८. सुरक्षात्मक उपकरणको जडान, मर्मत तथा सम्भार सम्बन्धी व्यवस्था,
९. नागरिक उड्डयन सुरक्षा प्रकृयाहरूको कार्यान्वयनमा खटिने जनशक्ति सम्बन्धी व्यवस्था,
१०. विमान अपहरण, लगायत आपतकालीन अवस्थाको व्यवस्थापन,
११. राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक पर्ने सर्वे, निरीक्षण, अडिट, अभ्यास तथा परीक्षण (टेस्ट) सम्बन्धी व्यवस्था,
१२. खतराको अनुपातमा नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रमको निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था,
१३. नागरिक उड्डयन सुरक्षाको लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय व्यवस्था ।