अनुसूची–३ (नियम १५ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) वायुसेवा सञ्चालन सुरक्षा कार्यक्रम तथा तालीम कार्यक्रममा समावेश गर्नु पर्ने विषयहरू

अनुसूची–३ (नियम १५ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) वायुसेवा सञ्चालन सुरक्षा कार्यक्रम तथा तालीम कार्यक्रममा समावेश गर्नु पर्ने विषयहरू

1. होल्ड व्यागेज, कार्गो, हुलाक वस्तु आदिको सुरक्षा, 

2. वायुयानमा अनधिकृत प्रवेश नियन्त्रण,
3. वायुयानको आन्तरिक तथा बाह्य भागको सुरक्षा निरीक्षण,
4. सुरक्षा खतराको अवस्थामा वायुयान कर्मचारी (ककपिट तथा क्याविन कर्मचारी) ले अवलम्बन गर्नु पर्ने कार्यविधि,
5. यात्रु तथा ह्याण्ड व्यागेजको सुरक्षा जाँच तथा खानतलासीको सुनिश्चितता गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि,
6. वायुयानको क्याविन तथा होल्डमा हातहतियार लैजान पाउने अवस्थामा यस्तो हातहतियार लैजान अपनाउनु पर्ने सुरक्षात्मक कार्यविधि,
7. विमानस्थलमा पार्क गरिएको वायुयानको सुरक्षा सम्बन्धी कार्यविधि,
8. वायुयान सञ्चालक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा संलग्न कर्मचारी तथा अन्य कर्मचारीहरूको तालीम सम्बन्धी व्यवस्था,
9. वायुयानको अनधिकृत हस्तक्षेप भएको अवस्थामा वायुयानका मुख्य चालकले अपनाउनु पर्ने कार्यविधि तथा बुझाउनु पर्ने प्रतिवेदन सम्बन्धी प्रकृया,
10. वायुयानमा बम थे्रट भएको अवस्थामा वायुयानको खानतलासीको निमित्त वायुयानमा जुनसुकै बेलामा उपलव्ध हुनु पर्ने वायुयान जाँच चेक लिष्टको व्यवस्था,
11. न्यायिक वा प्रशासनिक हिरासतमा रहेका यात्रु विमानबाट यात्रा गराउँदा अवलम्बन गरिने सुरक्षात्मक व्यवस्थाहरू,
12. वायुयानको ककपिटको ढोका जुनसुकै बेला पनि बन्द गर्ने व्यवस्था,
13. वायुयान सञ्चालक सुरक्षा अधिकारीको व्यवस्था,
14. समय समयमा समितिले निर्धारण गरिदिए बमोजिमका विषयहरू ।