अनुसूची–२ (नियम ९ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) विमानस्थल सुरक्षा कार्यक्रममा समावेश गर्नु पर्ने विषयहरू

अनुसूची–२ (नियम ९ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) विमानस्थल सुरक्षा कार्यक्रममा समावेश गर्नु पर्ने विषयहरू

1.विमानस्थल सुरक्षा कार्यक्रमको उद्देश्य,
2. विमानस्थल सुरक्षा कार्यक्रमको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यताको निमित्त कार्यक्रमको कानूनी हैसियतको लागि आवश्यक पर्ने कानूनी स्रोतको उल्लेखन,
3. विमानस्थल सञ्चालनमा संलग्न नागरिक उड्डयन कार्यालय, सुरक्षा प्रहरी, भन्सार, अध्यागमन, वायुसेवा लगायत विभिन्न निकायको आ–आफ्नो कार्य प्रकृति अनुरुपको विमानस्थल सुरक्षा सम्बन्धी जिम्मेवारी,
4. नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रमको प्रावधानहरूको कार्यान्वयन तथा अनधिकृत हस्तक्षेपबाट विमानस्थलको संरक्षण सहित सुरक्षात्मक प्रावधानहरूको विमानस्थलस्थित निकायहरू बिचको समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था,
5. नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रमका प्रावधान, नागरिक उड्डयन सुरक्षाका नीति, विमानस्थल सुरक्षाका विविध प्रकृयाहरूको विभिन्न निकायमा जानकारी गराउन आवश्यक सम्पर्क तथा सञ्चार प्रकृया,
6. विमानस्थलस्थित विविध सुविधा, विमानस्थल गतिविधि, विमानस्थलका निषेधित तथा संवेदनशील क्षेत्र लगायत विमानस्थलको विस्तृत विवरण,
7. विमानस्थल सुरक्षा उपायहरू (एयरपोर्ट सेक्युरिटी मेजर्स)
(क) निषेधित क्षेत्र तथा प्रवेश नियन्त्रण व्यवस्था,
(ख) यात्रु, वायुयान कर्मचारी, सो कामका लागि खटाइएको कर्मचारी, आगन्तुक तथा ह्याण्ड व्यागेजको जाँच तथा खानतलासीको व्यवस्था,
(ग) होल्ड व्यागेजको सुरक्षा खानतलासी सहितको सुरक्षा व्यवस्था,
(घ) कार्गो सामानको सुरक्षा जाँच तथा खानतलासी सहित सुरक्षा व्यवस्था,
(ङ) क्याटरिङको सुरक्षा नियन्त्रण,
(च) वायुयानबाट ओसार पसार गरिने हातहतियार सम्बन्धी व्यवस्था,
(छ) वायुयानको सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था,
(ज) सुरक्षा उपकरणहरूको व्यवस्था,
(झ) अनधिकृत हस्तक्षेपको मुकाविलाको निमित्त आवश्यक व्यवस्था,
(ञ) सुरक्षा प्रकृयाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको निमित्त कार्यान्वयनमा संलग्न जनशक्तिको तालीम सम्बन्धी व्यवस्था,
(ट) विमानस्थल सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको निमित्त आवश्यक सर्वे, निरीक्षण तथा परीक्षण,
(ठ) सुरक्षा उपाय सम्बन्धी अन्य आवश्यक व्यवस्था ।