२१. खारेजीँ

२१. खारेजीँ

 (१) ट्राभल वा टेकि· एजेन्सी नियमावली, २०३७ खारेज गरिएकोछ ।
(२) ट्राभल वा टेकि· एजेन्सी नियमावली, २०३७ बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीहरु यसै नियमावली बमोजिम भए गरेका मानिने छन् । ।