२०. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्ने

२०. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्ने

मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यक हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ ।