जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) नियमावली, २०७४

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) नियमावली, २०७४

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

२०७४।०३।०५

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को दफा १६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।