अनुसूची – १ उजूरीको ढाँचा

अनुसूची – १ उजूरीको ढाँचा

 

(नियम ३ को उपनियम (१) र (२) सँग सम्बन्धित)

उजूरीको ढाँचा

 

श्री …………………… मा दिएको                          प्रहरी कार्यालयले भर्ने

(प्रहरी कार्यालयको नाम र ठेगाना)                        दर्ता नं.‌ :-

दर्ता मिति –

उजूरी

१.    पीडितको नाम, थर र ठेगाना :-

२.    कसूर गर्ने व्यक्तिको नाम, थर, ठेगाना र हुलिया :-

३.   कसूर भएको वा हुन लागेको स्थान, मिति र समय :-

४.    कसूरको व्यहोरा :-

५.    सम्बन्धित कुनै प्रमाण भए सो को विवरण :-

६.    सम्बद्ध अन्य विषय र विवरण :-

 

यस उजूरीको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुट्टा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला । प्रहरीद्धारा केस तहकिकात हुँदा वा अदालतमा मुद्दा चल्दाका बखत उपस्थित हुनुपर्ने जनाउ पाए सो बमोजिम उपस्थित हुनेछु ।

उजूरीकर्ताको,-

दस्तखतः-

मितिः-