अनुसूची – २ उजूरीको भरपार्इ

अनुसूची – २ उजूरीको भरपार्इ

 

(नियम ३ को उपनियम (६) सँग सम्बन्धित)

 

उजूरीको भरपार्इ

 

 

विषय – जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बन्धी कसूर बारे ।

 

 

 

……………………….. …..(उजूरीकर्ताको नाम) को मिति ……………………….को उजूरी प्राप्त भर्इ यस प्रहरी कार्यालयको दर्ता किताबमा मिति ………………………. मा दर्ता भयो ।

 

 

 

कार्यालयको छाप :-                             उजूरी दर्ता गर्ने प्रहरी कर्मचारीको,-

 

दर्ता नं. :-                                     दस्तखत :-

 

नाम :-

 

पद :-

 

कार्यालय :-

 

मिति :-