अनुसूची-३ उजूरीको ढाँचा

अनुसूची-३ उजूरीको ढाँचा

 

(नियम ४ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

उजूरीको ढाँचा

 

 

श्री …… ………..(आयोग /स्थानीय तहको नाम) मा दिएको

उजूरी

१.    उजूरीकर्ताको नाम, थर, ठेगाना :-

२.    कसूर गर्ने व्यक्तिको नाम, थर, ठेगाना र हुलिया :-

३.    कसूर भएको वा हुन लागेको स्थान, मिति र समय :-

४.    कसूरको व्यहोरा :-

५.    सम्बन्धित कुनै प्रमाण भए सो को विवरण :-

६.    सम्बद्ध अन्य विषय र विवरण :-

७.    उजूरी दर्ता गर्न इन्कार गर्ने प्रहरी कार्यालयको नाम र ठेगाना :-

८.    प्रहरी कार्यालयले उजूरी दर्ता गर्न इन्कार गरेको मिति :-

९.    उजूरी दर्ता गर्न इन्कार गर्नुको कारण:-

यस उजूरीको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुट्टा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला । प्रहरीद्धारा केस तहकिकात हुँदा वा अदालतमा मुद्दा चल्दाका बखत उपस्थित हुनुपर्ने जनाउ पाए सो बमोजिम उपस्थित हुनेछु ।

 

उजूरीकर्ताको,-

दस्तखत:-

मिति :-