३.   कार्यक्रम परामर्श समिति

३.   कार्यक्रम परामर्श समिति

(१) यस नियमावली बमोजिम सञ्चालन हुने कार्यक्रमको कार्यान्वयन र व्यवस्थापनको कार्यलाई समन्वय र सहजीकरण गर्न नेपालको संविधानको धारा ८४ को उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यक्रम परामर्श समिति रहनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिमा देहायका सदस्यहरू रहने छन् :-

(क) नेपालको संविधानको धारा ८4 को उपधारा १ (क) बमोजिम कायम रहेका निर्वाचन क्षेत्रबाट पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सदस्य  

 

 

– संयोजक

(ख) नेपालको संविधानको धारा ८४ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सदस्य  

 

 

– सदस्य

(ग) नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम राष्ट्रिय सभाका निर्वाचित र मनोनित सदस्य  

 

– सदस्य

(घ) खण्ड (क) बमोजिमको निर्वाचन क्षेत्र भित्र पर्ने नेपालको संविधानको धारा १७६ को उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिम कायम रहेका सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रबाट पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य  

 

 

– सदस्य

(ङ) नेपालको संविधानको धारा १७६ उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य  

– सदस्य

(च) जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख – सदस्य
(छ) खण्ड (क) बमोजिमको निर्वाचन क्षेत्र भित्र पर्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख  

– सदस्य

 

(३) नेपालको संविधानको धारा ८४ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको सदस्य तथा धारा ८६ को खण्ड (ख) बमोजिम मनोनित राष्ट्रिय सभाको सदस्य आफुले चाहेको कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रको उपनियम (१) बमोजिमको समितिको सदस्य हुन सक्नेछ ।

(४) नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचित राष्ट्रिय सभाको सदस्य आफू निर्वाचित भएको प्रदेश अन्तर्गतको आफुले रोजेको कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रको उपनियम (१) बमोजिमको समितिको सदस्य हुन सक्नेछ ।

(५) नेपालको संविधानको धारा १७६ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित प्रदेश सभाको सदस्य सम्बन्धित प्रदेशको आफुले चाहेको कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रको उपनियम (१) बमोजिमको समितिको सदस्य हुन सक्नेछ ।

(६) उपनियम (३), (4) र (५) बमोजिमका प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाका सदस्यले आफु सदस्य हुन चाहेको निर्वाचन क्षेत्र खुलाई असार पन्ध्र गते भित्र सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा लिखित रुपमा जानकारी दिनु पर्नेछ।

तर यो नियमावली प्रारम्भ भए पछि पहिलो पटकको हकमा यो नियमावली प्रारम्भ भएको §साठी दिनभित्र त्यस्तो जानकारी दिनु पर्नेछ ।

(७) उपनियम (२) को खण्ड (क) बमोजिमको निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको सदस्य निलम्बन भएको वा कुनै कारणले त्यस्तो पद रिक्त भएको अवस्थामा खण्ड (ख) वा (ग) बमोजिमको ज्येष्ठ सदस्यले संयोजकको रुपमा कामकाज गर्नेछ।

(८) जिल्ला समन्वय अधिकारीले उपनियम (१) बमोजिमको समितिको सचिव भई काम गर्नेछ ।