१.   संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

१.   संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

(१) यी नियमहरूको नाम “स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७५” रहेको छ ।

(२) यो नियमावली तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ ।