५.   कार्यक्रम निर्देशक समिति

५.   कार्यक्रम निर्देशक समिति

(१) यस नियमावली बमोजिम कार्यक्रमको छनोट तथा कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न नेपालको संविधानको धारा ८४ को उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा नियम ३ बमोजिमको कार्यक्रम परामर्श समितिको संयोजकको संयोजकत्वमा सो नियमको उपनियम (१) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमका सदस्यहरु रहेको एक कार्यक्रम निर्देशक समिति रहनेछ ।

(२) जिल्ला समन्वय अधिकारीले समितिको सचिव भई काम गर्नेछ ।