१०. कार्यक्रममा साझेदारी गर्न सकिने

१०. कार्यक्रममा साझेदारी गर्न सकिने

(१) यस कार्यक्रमबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनामा सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो मिल्दो कार्यक्रमबाट वित्तीय साझेदारी गर्न सक्नेछ ।

(२) यस कार्यक्रम अन्तर्गत उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजनामा सम्बन्धित स्थानीय तहको नियम बमोजिम उपभोक्ता समितिबाट लागत साझेदारी गर्नु   पर्नेछ ।

(३) यस कार्यक्रम अन्तर्गत छनोट भएका आयोजनामा सम्बन्धित प्रदेश तहको कार्यक्रमबाट साझेदारी गर्न सकिनेछ ।

(४) कार्यालयले उपदफा (१), (२) र (३) बमोजिमको रकम समेत समावेश गरी आयोजनाको कूल लागत अनुमान तयार गर्नु पर्नेछ ।

(५) समितिले लागत साझेदारी बढी हुने आयोजना छनोट गरी कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकता दिने गरी मापदण्ड बनाउन सक्नेछ ।