११. कार्यक्रमको सञ्चालन तथा कार्यान्वयन

११. कार्यक्रमको सञ्चालन तथा कार्यान्वयन

(१) समितिले यस नियमावली बमोजिम छनोट भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकामा पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त कार्यक्रमको सञ्चालन तथा कार्यान्वयन सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रचलित कानून बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।

(3) स्थानीय तहले उपनियम (2) बमोजिम कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि प्रचलित कानून बमोजिम बोलपत्र आव्हान गर्दा घटी कबोल भइ वा अन्य कुनै कारणले यस नियमावली बमोजिम आयोजनाको लागि छुट्याइएको रकम बचत हुन गएमा समितिले सोही आयोजनामा थप काम गर्न वा नियम ९ बमोजिम छनोट भएका सम्बन्धित स्थानीय तहको अर्को कुनै आयोजनाको लागि त्यस्तो रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ