१३.  सार्वजनिक परीक्षण

१३.  सार्वजनिक परीक्षण

(१) यस नियमावली बमोजिम सञ्चालित कार्यक्रमहरूको कार्यसम्पन्न भएपछि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहले सार्वजनिक परीक्षण गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको परीक्षण देहाय बमोजिम गर्न सकिनेछः-

(क)    सार्वजनिक सुनुवाई गरेर, वा

(ख)    आम्दानी खर्चको विवरण जाँच गरेर, वा

(ग) नागरिक समाजबाट परीक्षण गराएर ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम सार्वजनिक परीक्षण गरेको प्रतिवेदन संलग्न नभएसम्म स्थानीय तहले अन्तिम भुक्तानी दिने छैन ।