१२. रकम निकासा सम्बन्धी व्यवस्था

१२. रकम निकासा सम्बन्धी व्यवस्था

(१) मन्त्रालयले सशर्त अनुदानको रुपमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी अनुसूची–२ बमोजिम हुन आउने रकम सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहमा रकम निकासाको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

     (२) समितिले नियम ९ बमोजिम आयोजना छनोट गरी पेश गरिसकेपछि प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका सदस्यको कार्यकाल समाप्त भएपनि कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा रकम निकासा गर्न बाधा पर्ने छैन।