१५.  सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन

१५.  सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन

(१) यस नियमावली बमोजिम कार्यान्वयन गरिने आयोजनाहरूको सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र समितिले गर्नेछ।

(२) कुनै आयोजना कार्यान्वयनको सम्बन्धमा समय, लागत र गुणस्तर सम्बन्धी कुनै प्रश्न उठेमा समितिले सो सम्बन्धमा अनुगमन र जाँचबुझको लागि छुट्टै विशेष अनुगमन टोली गठन गर्न सक्नेछ ।

(3) उपनियम (२) बमोजिम गरिने अनुगमनका सन्दर्भमा दिइएका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्नु सम्बन्धित उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायी तथा स्थानीय तहको कर्तव्य हुनेछ ।

(४) समितिले कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन नियमित अनुगमन र आवश्यकता अनुसार समन्वय तथा सहजीकरण गर्नु पर्नेछ ।