१७.  कार्यक्रमको प्रशासनिक खर्च सम्बन्धी व्यवस्था

१७.  कार्यक्रमको प्रशासनिक खर्च सम्बन्धी व्यवस्था

कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजना छनोट गर्न, प्रतिवेदन गर्न तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न प्रशासनिक खर्चको रुपमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले अनुसूची–३ बमोजिम हुन आउने रकम दुई किस्तामा सोझै जिल्ला समन्वय समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।