१९. मन्त्रालयले निर्देशन दिन सक्ने

१९. मन्त्रालयले निर्देशन दिन सक्ने

यस नियमावलीको कार्यान्वयनलाई थप पारदर्शी, जवाफदेही, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशन दिन   सक्नेछ । त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु समिति,  जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, स्थानीय तह र नियम ३ बमोजिमको कार्यक्रम परामर्श समिति तथा पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ ।